Tháng tri ân tình nguyện viên!

Tháng Tư là Tháng Tri ân Tình nguyện viên, và chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả các huấn luyện viên lớp học tuyệt vời của chúng tôi! Mỗi tuần trong tháng 4 này, chúng tôi sẽ đăng các câu chuyện từ các tình nguyện viên về trải nghiệm của họ trong lớp học. Dưới đây là một số cách để chia sẻ câu chuyện của bạn:

-Trả lời một số câu hỏi đây.
theo dõi chúng tối trên Twitter và bao gồm #apie trong tin nhắn của bạn.
-Đăng câu chuyện của bạn trên Austin Partners in Education Tường Facebook.

Chúng tôi mong muốn được nghe và chia sẻ những câu chuyện đáng khích lệ của bạn trong tháng này!

viVI
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!