Tại sao lại cho?

Kể từ năm 2004, Austin Partners in Education đã tác động đến cuộc sống của hàng nghìn học sinh ISD của Austin bằng cách cung cấp hỗ trợ kèm cặp và cố vấn.

Chúng tôi không thể làm công việc quan trọng này mà không có bạn!

0

Học sinh kèm cặp & kèm cặp hàng năm

Quyên góp ngay hôm nay

Là một điều 501 (c) 3 độc lập, APIE dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài từ các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức tư nhân để phục vụ hơn 2.500 sinh viên Austin ISD mỗi năm. Các khoản đóng góp của bạn giúp chúng tôi duy trì và tiếp tục phát triển các chương trình đang thay đổi cuộc sống của học sinh.

viVI
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!