Due to maintenance, please register on desktop devices only.

Tại sao lại cho?

Kể từ năm 2004, Austin Partners in Education đã tác động đến cuộc sống của hàng nghìn học sinh ISD của Austin bằng cách cung cấp hỗ trợ kèm cặp và cố vấn.

Chúng tôi không thể làm công việc quan trọng này mà không có bạn!

0

Học sinh kèm cặp & kèm cặp hàng năm

Quyên góp ngay hôm nay

Là một điều 501 (c) 3 độc lập, APIE dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài từ các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức tư nhân để phục vụ hơn 2.500 sinh viên Austin ISD mỗi năm. Các khoản đóng góp của bạn giúp chúng tôi duy trì và tiếp tục phát triển các chương trình đang thay đổi cuộc sống của học sinh.

viVI
alert-icon-1559 (1)

Your support of schools is valued.  Due to maintenance, please register on desktop devices only. Thank you for your patience and understanding.