We are excited to announce our partnership with Austin ISD to implement a new volunteer management platform at austinisd.voly.org. Please note that all volunteer registration for VOLY platform will start on August 8th, 2024. Austin ISD's VOLY portal will start accepting applications for specific volunteer and campus programs on August 15th, 2024.

Nhận thức sớm và sẵn sàng cho các chương trình đại học

Hỗ trợ học tập và hỗ trợ sinh viên

GEAR UP là gì?

GEAR UP là viết tắt của Đạt được Nhận thức Sớm và Sự sẵn sàng cho các Chương trình Đại học.

Chương trình GEAR UP của APIE cung cấp dịch vụ dạy kèm theo nhóm nhỏ và cố vấn không chính thức tại các cơ sở của GEAR UP. Các trợ giảng APIE của chúng tôi cung cấp hướng dẫn bổ sung về đọc, viết và toán trong ngày tại tất cả các trường do Khoản tài trợ GEAR UP của Austin ISD.

Hợp tác vì thành công trong học tập của sinh viên

Austin ISD đã trao một khoản tài trợ GEAR UP vào năm 2017 cho Lớp 2024. Đây là khoản tài trợ liên bang bảy năm từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy sự sẵn sàng học đại học và thành công thông qua nhiều chiến lược và hoạt động.

Bắt đầu từ mùa xuân năm 2018, Austin Partners in Education đã cung cấp dịch vụ dạy kèm học thuật cho học sinh tại các cơ sở của GEAR UP. APIE và AISD hợp tác về tiêu chí đủ điều kiện dạy kèm, thiết kế và thực hiện chương trình. Khi Lớp 2024 chuyển sang trường trung học, sự hợp tác giữa APIE và AISD sẽ tiếp tục vì chúng tôi đảm bảo học sinh GEAR UP đang trên đường chuẩn bị tốt nghiệp đại học.

viVI
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!