JPMorgan Chase Foundation hỗ trợ sự sẵn sàng cho việc học đại học với khoản tài trợ $100.000

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Quỹ JPMorgan Chase đã trao cho Austin Partners in Education khoản tài trợ trị giá $100.000 để tài trợ cho Chương trình Chuẩn bị cho Đại học của chúng tôi. Sự hỗ trợ của Quỹ thúc đẩy nỗ lực của chúng tôi nhằm chuẩn bị một lực lượng lao động có trình độ học vấn cao và tiến gần hơn đến mục tiêu của tất cả học sinh trung học tốt nghiệp College Ready.

Sẵn sàng cho Đại học là một chương trình trong trường nhằm xác định, thông báo, tư vấn và dạy kèm cho học sinh lớp 12 trung học đã đạt điểm kiểm tra đủ cao để được coi là sẵn sàng tốt nghiệp, nhưng chưa đủ cao để sẵn sàng Đại học theo Sáng kiến Thành công Texas. Chương trình kết hợp nhân viên của Austin Partners in Education (APIE) với nhân viên ISD của Austin.

Khoản tài trợ này chỉ là một ví dụ về việc xây dựng cộng đồng của Quỹ JPMorgan Chase trên khắp Hoa Kỳ

Quỹ có lịch sử tài trợ cho các dự án phát triển cộng đồng; giáo dục thanh thiếu niên; và nghệ thuật và văn hóa. Họ đặc biệt quan tâm đến việc tài trợ cho các sáng kiến này ở các khu vực có thu nhập thấp. Các chương trình Đối tác trong Giáo dục của Austin phục vụ đối tượng hơn 80 phần trăm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Để tìm hiểu thêm về các sáng kiến của Quỹ JPMorgan Chase, vui lòng xem Đối tác cộng đồng của trang web JPMorgan Chase. Để tìm hiểu thêm về chương trình được tài trợ, hãy xem phần mới của chúng tôi Tin tức về nhà tài trợ trang.

Từ tất cả chúng tôi và những sinh viên mà chúng tôi phục vụ, xin cảm ơn Quỹ JPMorgan Chase!

viVI