We are excited to announce our partnership with Austin ISD to implement a new volunteer management platform at austinisd.voly.org. Please note that all volunteer registration for VOLY platform will start on August 8th, 2024. Austin ISD's VOLY portal will start accepting applications for specific volunteer and campus programs on August 15th, 2024.

Chương trình của chúng tôi

Chúng tôi triển khai các chương trình đổi mới, dựa trên kết quả về toán, đọc và viết, cố vấn và tiếp cận sau trung học cho học sinh Austin ISD.

Tác động xã hội của chúng tôi

Trong 15 năm qua, APIE đã kèm cặp và cố vấn cho hơn 35.000 học sinh Austin ISD.

Kiểm tra đánh giá của chúng tôi để biết thêm chi tiết về các chương trình APIE!

0 +
Học sinh được kèm cặp & hỗ trợ APIE

Chương trình của chúng tôi

Chương trình lấy sinh viên làm trung tâm được thiết kế để cải thiện sự sẵn sàng cho việc học đại học và nghề nghiệp.

Math Classroom Coaching là một chương trình hỗ trợ học tập và tìm hiểu sự nghiệp trong lớp do tình nguyện viên cung cấp cho học sinh toán cấp hai tại sáu trường trung học Title 1.

Các tình nguyện viên gặp gỡ hàng tuần, một đối một với các sinh viên để xây dựng mối quan hệ và đóng vai trò là những hình mẫu tích cực.

Dạy kèm cho một nhóm học sinh về toán và đọc hơn bảy năm như một phần của trợ cấp liên bang của Austin ISD.

Hỗ trợ học tập cho học sinh để đáp ứng các tiêu chuẩn sẵn sàng cho đại học, cho phép truy cập vào các trường trung học EarlyCol phe, ra mắt nghề nghiệp hoặc các trường P-TECH.

Sẵn sàng tình nguyện?

Sẵn sàng tạo ra tác động?

viVI
Website Holiday Message - 400 x 700 px

Austin Partners in Education will be closed beginning Friday, December 22 and ending Friday, January 5. We will return to normal business hours on Monday, January 8. All emails, phone calls, and volunteer background check applications will be completed upon our return. Thank you for your patience and understanding. Happy Holidays!

Austin Partners in Education cerrará comenzando el viernes 22 de diciembre y hasta el viernes 5 de enero. Volveremos al horario comercial normal el lunes 8 de enero. Todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de verificación de antecedentes de voluntarios se completarán a nuestro regreso. Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Felices Fiestas!